LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
 
* Trường Cao đẳng VMU tiền thân là Trường Cao đẳng nghề VMU, là đơn vị thuộc Đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 2002, với tên gọi ban đấu là: Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp Tàu thủy I.
* Khai giảng khóa đầu tiên ngày 26 tháng 12 năm 2005.
* Ngày 18 tháng 5 năm 2017 trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đổi tên thành: Trường Cao đẳng VMU.
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
       Trường Cao đẳng VMU đào tạo 3 cấp trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp các chuyên ngành hàng hải và công trình nổi, kinh tế, kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải và kinh tế biển, các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động.
(Nguồn VMU)