Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số: 55/QĐ-TTg ngày 3 tháng 10 năm 2013 quy định  mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.


alt

Đối tượng áp dụng là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội; trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề; trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục; trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác có đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề tham gia dạy nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

alt

Cụ thể, đối với người tham gia các khoá học nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.

Đối với người tham gia các khoá học nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.

Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định nêu trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và nhu cầu của từng người lao động, nhưng không quá 6 tháng.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí để học một nghề và một lần, thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề; không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động để tự học nghề.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chi trả từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2013.

- Tin phòng Đào tạo -